Theresia R.M. Verwilligen

Trees VerwilligenkonijnenlijmRestaurateur - Kunstschilder - Schrijver


 Koran teksten

Voorgedragen bij muziekstuk van Middelburgse componist Christian Blaha. 2010.

Invitatorium : Deus in adjetorium, gregoriaans

Sura 3. 42-43
42. En toen zeiden de engelen:Marjam, God heeft jou uitverkoren en jou rein gemaakt. Hij heeft jou uitverkoren boven de vrouwen van de wereldbewoners.
43. O Marjam, wees jouw Heer onderdanig en buig je eerbiedig voor Hem neer en buig met de buigenden.

Salve Regina, gregoriaans.”

Sura 3. 35-37
35. Toen zeide de vrouw van Imraam : Mijn Heer, aan U wijd ik bij gelofte wat in mijn buik is. U bent de Horende, de Wetende.
36. Toen zij haar gebaard had zeide zij:Mijn Heer, ik heb een meisje gebaard. – God wist het beste wat zij gebaard had, daar het mannelijke niet is als het vrouwelijke.-- En ik bid U haar en haar nageslacht te beschermen tegen Satan, de vervloekte.
37 Toen aanvaarde haar Heer Marjam vriendelijk en deed haar op schone wijze opgroeiden. Hij vertrouwde de zorg voor haar aan Zakarijja toe.
Telkens wanneer Zakarijja bij Marjam in het heiligdom binnentrad vond hij voedsel bij haar. Hij zeide: O, Marjam, vanwaar komt dit voor u?”Zij zeide: God geeft levensonderhoud aan wie Hij wil zonder rekenschap te vragen.”

Blaha, Magnificat

Sura 3. 45-49
45. Toen zeiden de engelen: O Marjam, God kondigt jou aan een Woord van Hem, wiens naam zal zijn masieh, Isa, Jezus, zoon van Marjam. Hij zal in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals hoog in aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid van God verblijven.
46.In de wieg en als volwassene zal Hij tot de mensen spreken en Hij zal zijn een van de rechtschapenen.
47. Zij zeide :Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen terwijl geen mens mij aangeraakt heeft? Hij zeide :Zo is het. God schept wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist dan zegt hij er slechts tegen:”Wees’, en het is.
48. En Hij zal hem het Boek ( de Goddelijke Wet), de Wijsheid, de Taura en de Evangeliën onderwijzen.

Ave Maris Stella, gregoriaans.

Blaha: Alma Redemptoris Mater.

Sura19. 16-26
16. En vermeld ook in het Boek Marjam hoe zij haar huisgenoten ontweek naar een oostelijke plaats.
17. En een afscherming maakte tussen hen en haar. Toen zonden Wij Onze Geest tot haar. Die voor haar de gelijkenis aannam van een welgevormd menselijk wezen.
18.Zij zeide :Ik zoek bij de Barmhartige bescherming tegen u, laat mij met rust indien gij godvrezend zijt.
19. Hij zeide : Ik ben slechts de gezant van jouw Heer opdat ik aan jou een reine jongen moge schenken.
20. Zij zeide: Hoe zou ik een jongen kunnen krijgen, daar toch geen menselijk wezen mij heeft beroerd en ik geen onkuise vrouw ben.
21.Hij zeide: Zo is het! Jouw Heer heeft gezegd :Het is voor mij gemakkelijk, en het geschiedde opdat Wij Hem zouden maken tot een teken voor de mensheid en het is een barmhartigheid vanwege Ons. En het is een vastgestelde beschikking.
22. Aldus werd zij zwanger van hem en trok zich met hem terug in een verafgelegen oord.
23.En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide: O, liever zou ik voor dit geschiedde gestorven zijn en in de vergetelheid geraakt.
24. Maar hij riep van beneden tot haar: Wees niet bedroefd, jouw Heer heeft onder jou een beekje doen ontstaan.
25. En schud de palmboom naar je toe dan zal zij verse rijpe dadels op je laten vallen.
26.Zo, eet en drink en koel je oog. En indien je enig mensenkind ziet, zeg dan : Ik heb de belofte van onthouding gedaan aan de Barmhartige dus zal ik heden niet tot enig menselijk wezen spreken.

Sura 19, 27-34
27. Toen bracht ze haar zoon tot haar verwanten, hem dragende.
Zij zeiden: O Marjam gij zijd waarlijk tot iets ontstellends gekomen.
28. O, zuster van Aroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onkuise vrouw!
29. Maar zij wees naar haar kind. Zij zeiden: Hoe kunnen wij spreken met iemand die nog een wiegekind is?
30. Hij Isa zeide: Ik ben Gods dienaar. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot profeet gemaakt.
31. En Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden. En hij heeft mij opgelegd , het gebed en het geven van aalmoezen, zo lang ik leef.
32. En dat ik liefderijk zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker noch een slecht mens gemaakt.
33.En vrede zij met u op de dag dat ik geboren werd, op de dag dat ik zal sterven en op de dag dat ik weer tot leven wordt opgewekt.
34. Aldus was Isa, Jezus, het Woord van de Waarheid waaraan zij twijfelen.

Regina caeli, gregoriaans

Blaha : Rozenkranssonate nr.4 : Die Vrklaerung.

Meditatie: de namen van Maria in de Koran.
Sa’imah : Zij die vast.
Mustafia : Zij die door Allah gekozen werd.
Tahira : Zij die gereinigd werd.
Siddiqah : Zij die de waarheid lief heeft.
Raki’ah : Zij die zich in gebed neerbuigt.
Quanitah : Zij die Allah gehoorzaamt.
Sajidah : Zij die zich in gebed voor Allah neerwerpt.
Ma’suma : Zij die nooit heeft gezondigd.
Nur : het Licht.
Umm Nur : Moeder van het Licht.
Waliyah : De Heilige.

Ave Regina Caelorum, gregoriaans

Blaha : Litanie BMV

 

Ieder schilderij staat bloot aan vervuiling. Overal zijn zwervende stofdeeltjes in de lucht die zich graag ergens op vasthechten.
Een schilderij met een” geschiedenis” heeft het soms zwaar te verduren gehad : roet, rook, nicotinedampen, keukenvet, insectenuitwerpselen, vet, kaarsvet en ga zo maar door.
Het gewone stof... >>

Verdoeken


 Langevielesingel 72   -  4335 AC MIDDELBURG  -  tel. (+31) 0118 - 61 64 00